„Pažinimo stebuklas“ – kasmetinė stovykla vaikams ir jaunimui su regos negalia

Taisyklės

 1 straipsnis. Bendroji dalis

1.1. Stovykla “Pažinimo stebuklas” (toliau tekste vadinama “Stovykla”) yra pažintinė stovykla vaikams ir jaunimui su regos negalia.
1.2. Stovyklos tikslas – per įvairias pažinimo ir bendravimo formas ugdyti vaikų kūrybiškumą, savarankiškumą, gebėjimą teigiamai vertinti save, asmenines ir socialines savybes, sudaryti bendravimo ir saviraiškos galimybes, suteikti vaikams ir jaunimui su regos negalia patirties ir pasitikėjimo savimi, padėti lengviau susidoroti su šiuolaikinio pasaulio iššūkiais, skatinti būti pilnaverčiu visuomenės nariu.
1.3. Stovykloje yra užtikrinamas racionalus, vaiko amžių atitinkantis poilsio, maitinimo ir užimtumo režimas, vaikų priežiūra, sveikos, higienos normas atitinkančios ir saugios sąlygos.
1.4. Stovyklos organizatoriai – Klaipėdos Regos ugdymo centras ir Klaipėdos senamiesčio Rotary klubas (toliau tekste vadinami “Stovyklos organizatoriais”), jų bendru sutarimu yra parenkama Stovyklos tema, sudaroma Stovyklos programa (dienotvarkė), atliekami kiti organizaciniai ir pasiruošimo darbai. Klaipėdos Regos ugdymo centras yra atsakingas už visapusišką stovyklos dalyvių priežiūrą ir ugdymą Stovyklos metu. Šiuo tikslu Stovykloje savanorystės pagrindais dalyvauja Klaipėdos Regos ugdymo centro pedagogai ir kiti darbuotojai. Klaipėdos senamiesčio Rotary klubas yra atsakingas už Stovyklos finansavimą.
1.5. Stovykla vyksta vieną kartą per metus pavasario pabaigoje – vasaros pradžioje. Konkretų stovyklos laiką, trukmę ir vietą nustato Stovyklos organizatoriai.
1.6. Šios Taisyklės (toliau tekste vadinamos “Taisyklėmis”) yra privalomos Stovykloje dalyvaujantiems vaikams, juos lydintiems asmenims, Stovyklos vadovui, Stovyklos grupių vadovams, savanoriams, svečiams ir kitiems Stovykloje besilankantiems asmenims.
1.7. Už šių taisyklių laikymosi priežiūrą yra atsakingi Stovyklos ir Stovyklos grupių vadovai, kurie turi teisę spręsti jas pažeidusio asmens atsakomybės už šių Taisyklių pažeidimą klausimą ir/ar imtis kitų priemonių, numatytų šiose Taisyklėse.


2 straipsnis. Stovyklos dalyviai ir vadovai/dalyvių atrankos tvarka

2.1. Stovykloje turi teisę dalyvauti vaikai su regos negalia nuo šešerių iki aštuoniolikos metų bei vaikus lydintys asmenys, jei vaikui yra reikalinga nuolatinė priežiūra (toliau tekste vadinami “Stovyklos dalyviais”).
2.2. Stovyklos savanoriai – tai neatlygintinai stovyklos dalyvių priežiūrą ir ugdymą Stovyklos metu atliekantys Klaipėdos Regos ugdymo centro pedagogai bei kiti vaikais ir jaunimu su regos negalia Stovyklos metu besirūpinantys asmenys (toliau tekste vadinami “Stovyklos savanoriais”).
2.3. Stovykloje savanoriaujantys Klaipėdos Regos ugdymo centro pedagogai yra kvalifikuoti teisės aktų reikalavimus atitinkantys specialistai, teisės aktų nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir įgiję žinių higienos ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais. Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) (forma Nr. F048/a), sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai ar jų kopijos, kiti dokumentai laikomi Stovykloje, Stovyklos vadovo nustatytoje vietoje.
2.4. Stovyklos vadovas – visai Stovyklai vadovaujantis Klaipėdos Regos ugdymo centro vadovas arba jo paskirtas pedagogas – savanoris (toliau tekste vadinamas “Stovyklos vadovu”). Stovyklos vadovo nurodymai yra privalomi visiems Stovyklos dalyviams, savanoriams, Stovyklos grupių vadovams, svečiams ir kitiems Stovykloje besilankantiems asmenims
2.5. Stovyklos grupių vadovai – Klaipėdos Regos ugdymo centro vadovo paskirti pedagogai – savanoriai, vadovaujantys ir atsakingi už jiems priskirtą Stovyklos dalyvių ir savanorių grupę (toliau tekste vadinami “Stovyklos grupių vadovai”). Visi Stovyklos dalyviai stovyklavimo metu iškylančiais klausimais pirmiausia kreipiasi į jų grupės vadovą, kurio nurodymai yra jiems privalomi.
2.6. Stovyklos medicinos specialistas – Klaipėdos Regos ugdymo centro vadovo paskirtas asmuo, stovyklavimo metu atsakingas už Stovyklos dalyvių, savanorių ir kitų Stovykloje dalyvaujančių asmenų sveikatos priežiūrą. Stovykloje yra pirmosios pagalbos rinkinys, lengvai pasiekiamas Stovyklos grupių vadovams visą stovyklos darbo laiką. Rinkinio sudėtis turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
2.7. Kiekvienas pretendentas dalyvauti Stovykloje (jo įstatyminiai atstovai) užpildo ir Klaipėdos Regos ugdymo centrui pateikia Klaipėdos Regos ugdymo centro patvirtintos formos anketą, kurioje nurodo savo asmens ir kontaktinius duomenis, informaciją apie specialius poreikius, ligas, vartojamus vaistus, mitybą, alergenus, kuriems yra alergiškas, elgesio ir bendravimo ypatumus (padidintą jautrumą, hiperaktyvumą) ir pan., taip pat išdėsto pageidavimo dalyvauti Stovykloje motyvaciją.
2.8. Stovyklos dalyvių iš Lietuvos Respublikos atranką vykdo ir galutinį Stovyklos dalyvių sąrašą suformuoja Klaipėdos Regos ugdymo centras. Su kiekvienu Stovyklos dalyviu (jo įstatyminiu atstovu) yra sudaroma Klaipėdos Regos ugdymo centro nustatytos formos sutartis.
2.9. Stovykloje taip pat turi teisę dalyvauti ir svečiai iš užsienio valstybių. Stovyklos dalyvių iš užsienio valstybių atranką Klaipėdos Regos ugdymo centras vykdo kartu su Klaipėdos senamiesčio Rotary klubu, taip pat bendru sutarimu nustato tokių dalyvių skaičių. Klaipėdos senamiesčio Rotary klubui tenka organizaciniai klausimai dėl Stovyklos dalyvių iš užsienio valstybių atvykimo į Stovyklą bei jų grįžimo namo.
2.10. Dalyvavimas Stovykloje jos vadovui, grupių vadovams, dalyviams ir savanoriams yra nemokamas. Stovyklos vadovams, dalyviams ir savanoriams tenka tik atvykimo iki Stovyklos vietos ar iki Stovyklos organizatorių nurodytos vietos išlaidos.
2.11. Atsakomybė už nepilnamečių Stovyklos dalyvių saugumą ir sveikatą Stovykloje tenka Klaipėdos regos ugdymo centrui. Jei kartu su nepilnamečiu Stovyklos dalyviu Stovykloje kartu dalyvauja jo įstatyminis atstovas (tėvai/globėjai), atsakomybė už vaiko saugumą ir sveikatą tenka įstatyminiam atstovui. Stovyklos organizatoriai papildomai draudžia nepilnamečius Stovyklos dalyvius nuo nelaimingų atsitikimų.


3 straipsnis. Atvykimas/išvykimas

3.1. Stovyklos pradžios dieną Stovyklos dalyviai, grupių vadovai ir savanoriai gali atvykti tiesiai į Stovyklos vietą savo transportu arba nustatytu laiku savo transportu atvykti į Stovyklos organizatorių nurodytą vietą, iš kurios į Stovyklos vietą veža šiuo tikslu užsakytas transportas.
3.2. Kiekvienas į Stovyklą atvykstantis vaikas privalo turėti gydytojo pažymą, kad yra sveikas ir gali dalyvauti Stovykloje. Jei pasikeičia informacija ir/ar aplinkybės nurodytos Klaipėdos Regos ugdymo centrui pateiktoje anketoje (pavyzdžiui, vaikas pradeda vartoti naujus vaistus, atsiranda/išnyksta tam tikri specialūs poreikiai ir pan.), įstatyminiai vaiko atstovai apie tai privalo informuoti Stovyklos vadovus iš karto vaikui atvykus.
3.3. Stovyklos metu jos dalyviai privalo patys pasirūpinti asmens higienos priemonėmis, reikiama apranga, avalyne, kitais reikalingais asmeniniais daiktais, pagal oro sąlygas tinkamai apsirengti, turėti galvos apdangalą nuo saulės, drabužius nuo lietaus, apsaugos priemones nuo uodų/erkių.
3.4. Įstatyminiai Stovyklos dalyvių atstovai privalo supažindinti savo vaikus su šiomis Taisyklėmis, užtikrinti, kad nepilnamečiai Stovyklos dalyviai į Stovyklą neatsivežtų naminių gyvūnų, rūkalų, svaigalų, narkotinių ir toksinių, greitai užsidegančių ar sprogstančių medžiagų, peilių, ginklų, degtukų, žiebtuvėlių (tai, kas gali pakenkti Stovyklautojų saugumui); brangių daiktų: audio/video aparatūros, muzikos grotuvų, planšetinių kompiuterių, nešiojamų kompiuterio, papuošalų ir t.t.
3.5. Pateikę raštišką prašymą Stovyklos vadovui/vadovams Stovyklos dalyviai turi teisę laikinai išvykti iš Stovyklos arba išvykti iš Stovyklos iki jos pasibaigimo.
3.6. Prieš išvykdami iš Stovyklos, jos dalyviai privalo turi nuvilkti lovos patalynę, sulankstyti ir palikti ant lovos, sutvarkyti savo kambarį, kuriame gyveno. Iš Stovyklos išvykstama tik su Stovyklos vadovo žinia.
3.7. Pašalinto iš Stovyklos dalyvio įstatyminiai atstovai (tėvai/globėjai) privalo atvykti jo pasiimti ne vėliau kaip jų informavimo apie pašalinimo iš Stovyklos dieną.


4 straipsnis. Tvarka Stovykloje

4.1. Stovyklos vadovas, grupių vadovai, dalyviai ir savanoriai visos stovyklos metu privalo ryšėti stovyklą prezentuojančią geltoną skarelę.
4.2. Visi Stovykloje dalyvaujantys asmenys privalo būti mandagūs, draugiški, nevartoti nepadorių ir užgauliojančių žodžių, nesityčioti, pagarbiai elgtis ir kalbėti su kitais Stovyklos dalyviais, Stovyklos vadovais ir savanoriais, geranoriškai spręsti kylančias problemas ir nesutarimus, padėti mažesniems ir silpnesniems, prisiimti atsakomybę už netinkamą elgesį.
4.3. Stovyklos dalyviai privalo laikytis drausmės bei Stovyklos vadovo ir grupių vadovų nurodymų nevėluoti į Stovyklos programoje numatytus užsiėmimus, ekskursijas, išvykas, renginius.
4.4. Stovyklos dalyvių nedalyvavimas Stovyklos programoje numatytuose renginiuose, užsiėmimuose, ekskursijoje išvykose ir pan. galimas tik dėl pateisinamų svarbių priežasčių.
4.5. Stovyklos dalyviai privalo laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų, su kuriais juos supažindina Stovyklos grupių vadovai pirmąją Stovyklos dieną, laikytis higienos reikalavimų, bent vieną kartą per dieną nusiprausti po dušu, ryte ir vakare išsivalyti dantis, nusiplauti rankas prieš einant valgyti ir pan.
4.6. Stovyklos dalyviai privalo laikytis tvarkos reikalavimų valgykloje, ateiti valgyti nustatytu laiku, kartu su visais Stovyklos dalyviais ir savanoriais, pavalgius sutvarkyti savo stalą ir sunešti nešvarius indus į tam skirtą vietą, nesinešti indų bei įrankių iš valgyklos.
4.7. Stovyklos dalyviai privalo palaikyti švarą ir tvarką Stovyklos gyvenamosiose patalpose (daiktus laikyti tvarkingai sudėtus spintelėse, lentynose, nelaikyti gendančio maisto, vėdinti patalpas, pasikloti lovą).
4.8. Miego metu (nuo 23 val. iki 8 val. ryto) Stovyklos dalyviai privalo laikytis tylos, būti savo gyvenamosiose patalpose ir gerbti kitų poilsį.
4.9. Stovyklavimo metu Stovyklos dalyviams draudžiama:
      1) rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines bei toksines medžiagas. Rūkyti leidžiama tik asmenims nuo 18 metų ir tik tam specialiai numatytoje vietoje;
      2) kurti laužus, deginti žolę;
      3) laužyti medžius ir krūmus, ardyti samanas, skruzdėlynus;
      4) lukštenti saulėgrąžas;
      5) žaisti azartinius žaidimus;
      6) laipioti po medžius, per langus, šokinėti nuo paaukštinimų;
      7) rašinėti ar klijuoti ant sienų ir baldų;
      8) imti įstatyminių atstovų atvežtą maisto be Stovyklos grupės vadovo žinios;
      9) ne pagal paskirtį naudoti elektros prietaisus, liesti laidus;
      10) turėti daiktus, kurie keltų grėsmę gyvybei;
      11) maudytis vandens telkiniuose be Stovyklos vadovo ar grupės vadovo leidimo;
      12) rodyti, parduoti, dovanoti, dauginti, nuomoti žaislus, kino filmus, garso įrašus, literatūrą;
      13) vieniems išeiti iš Stovyklos vietos.
4.12. Sveikatos sutrikimo atveju Stovyklos dalyvis pirmiausia turi kreiptis į Stovyklos vadovą/vadovus. Esant reikalui, vadovas Stovyklos dalyvis pas Stovyklos medicinos specialistą. Iškilus būtinybei Stovyklos dalyvį vežti į ligoninę, kartu vyksta už jį atsakingas Stovyklos vadovas. Stovyklos dalyvis privalo iš anksto pasirūpinti tais medikamentais, kuriuos jis nuolat vartoja. Stovyklos dalyviams leidžiama vartoti tik įstatyminių atstovų sutikime (anketoje) nurodytus arba medicinos specialisto paskirtus medikamentus.
4.13. Jei nepilnamečiam Stovyklos dalyviui sutrinka sveikata ar įvyksta nelaimingas atsitikimas, Stovyklos vadovas ar Stovyklos grupės vadovas apie tai telefonu nedelsdamas informuoja Stovyklos dalyvio įstatyminius atstovus.
4.14. Kuomet Stovyklos metu į ekskursiją/išvyką vykstama transporto priemonėmis, Stovyklos dalyviai privalo laikytis transporto priemonių taisyklių: draudžiama iškišti rankas, persisverti pro važiuojančios transporto priemonės langą, važiuojant atidarinėti duris, išlipus iš transporto priemonės, iškart bėgti per gatvę ir pan.
4.15. Ekskursijose ir išvykose Stovyklos dalyviai privalo laikytis kartu su visa Stovyklos dalyvių grupe. Atsiskirti nuo Stovyklos dalyvių grupės arba atsilikti nuo jų galima tik Stovyklos vadovo ar grupės vadovo leidimu.
4.16. Jeigu Stovyklos dalyvis atsiskyrė nuo grupės ir/ar pasiklydo, esant galimybei, pirmiausia privalo susisiekti su Stovyklos grupės vadovu (paskambinti telefonu). Neturint tokios galimybės, laukti toje vietoje, kur atsiskyrė nuo grupės, nebandyti patiems susirasti grupę. Jeigu Stovyklos dalyvis tiksliai žino Stovyklos grupės buvimo vietą, galima kreiptis į policijos pareigūnus, kad padėtų ją surasti ir pasiekti.
4.17. Stovyklos dalyviai gali eiti maudytis tik lydint Stovyklos vadovui ar medicinos darbuotojui ir privalo griežtai laikytis maudymosi taisyklių ir reaguoti į Stovyklos vadovo signalus (švilpuko švilpimas): trumpas sušvilpimas reiškia, kad vandenyje pažeisto maudymosi taisyklės, du kartus pažeidus maudymosi taisykles – maudynės nutraukiamos, ilgas švilpuko sušvilpimas reiškia, kad maudynės nutraukiamos. Maudymosi metu draudžiama šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos signalas.
4.18. Stovyklos dalyvių įstatyminiai atstovai be svarbių priežasčių nesilanko Stovykloje, su savo vaikais bendrauja per Stovyklos grupių vadovus. Šiuo tikslu įstatyminiai atstovai turi žinoti Stovyklos grupių vadovų kontaktinius mobiliųjų telefonų numerius. Stovyklos dalyviai savo mobiliojo ryšio priemones Stovyklos metu atiduoda saugoti Stovyklos grupių vadovams.
4.19. Visus kitus daiktus Stovyklos dalyviai saugo patys. Už Stovyklos dalyvių daiktų saugumą Stovyklos vadovas, grupių vadovai, kiti savanoriai neatsako.
4.20. Visi Stovykloje dalyvaujantys asmenys taip pat privalo laikytis konkrečios vietos, kuriame yra organizuojama Stovykla, taisyklių, jei tokios taisyklės yra nustatytos.
4.21. Stovyklos organizatorių ar jų nurodymu – kitų asmenų Stovyklos metu padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra Stovyklos organizatorių nuosavybė ir gali būti naudojama informavimo apie Stovyklą, rėmėjų paieškos, Stovyklos organizavimo ir kitais panašiais tikslais be atskiro Stovyklos dalyvių, jų įstatyminių atstovų, Stovyklos savanorių, Stovyklos vadovo ir grupių vadovų sutikimo.


5 straipsnis. Atsakomybė

5.1. Kiekvienas Stovykloje dalyvaujantis/viešintis asmuo yra atsakingas už jo veiksmais/neveikimu kitiems asmenims ir/ar jų turtui padarytą žalą. Atsakomybė už nepilnamečių asmenų veiksmus/neveikimą tenka jų įstatyminiams atstovams.
5.2. Stovyklos grupių vadovai turi teisę įspėti Stovyklos dalyvį apie šių Taisyklių pažeidimą ir reikalauti, kad Stovyklos dalyvis nedelsiant pašalintų Taisyklių pažeidimą.
5.3. Stovyklos dalyviai už šių Taisyklių pažeidimą gali būti pašalinti iš Stovyklos Stovyklos vadovo sprendimu. Apie Stovyklos dalyvių pašalinimą Stovyklos vadovas informuoja Stovyklos dalyvio įstatyminius atstovus telefonu.

 Organizatoriai:
Klaipėdos senamiesčio Rotary klubas
Klaipėdos regos ugdymo centras


Pagrindinis rėmėjas:
Rotary fondas
Klaipėdos senamiesčio Rotary klubas 2


Rėmėjai:
Geležinio Vilko RAC
UAB “NEO GROUP”
UAB Litcargus
Rangos Era
Afalita Shipping
UAB Lavango group
UAB Infroarma
UAB Rangova
UAB Stakmė
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
Klaipėdos Rotary klubas „Aditė“
Rotary klubas Concordia 1826
Rotary klubas Klaipėda
Kęstutis Plačenis


Informaciniai rėmėjai:
Balticum TV
Atvira Klaipėda
15min


Partneriai:
Klaipėdos dramos teatras
Klaipėdos autobusų parkas
Ibis Styles Klaipeda Aurora
UAB Švyturys-Utenos alus
Lietuvos draudimas
Tarptautinis Klaipedos Rotaract klubas
Šviesos Jūra
UAB Zeelandia
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Draugas-Draugui
Monika Pundziūtė (MONIQUE)


Savanoriai:
Laima Glaveckienė, RUC direktorė
Regina Bytautienė, RUC socialinio ugdymo skyriaus vedėja
Virginija Paplauskienė, RUC b.p. slaugytoja
Laima Bukauskaitė, RUC tiflopedagogė metodininkė
Roma Jokubaitienė, RUC tiflopedagogė
Zita Jakienė, RUC kūno kultūros mokytoja
Ina Mažeikienė, RUC tiflopedagogė
Loreta Aukštuolienė, RUC meninio ugdymo mokytoja
Rita Razmienė, keramikos mokytoja
Juratė Šatkutė, RUC meninio ugdymo mokytoja metodininkė (dailė)
Birutė Bartkienė, RUC tiflopedagogė